Zorgvolmacht

Uw zorgvolmacht

De buitengerechtelijke bescherming is een maatregel zonder tussenkomst van de rechter, bedoeld voor de wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon die moeilijkheden ondervindt met het beheer van zijn vermogen. Deze maatregel heeft tot doel de betrokkene zoveel mogelijk zelf beslissingen te laten nemen voor wanneer hij daartoe zelf niet meer in staat is. Het betreft een lastgeving waarbij de lastgever ondersteuning vraagt aan de lasthebber en hem een zorgvolmacht geeft om bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen. Een zorgvolmacht moet gegeven worden op het moment dat de betrokkene nog bekwaam is om zelf te handelen en heeft uitsluitend betrekking op daden van vertegenwoordiging inzake de goederen. Een lastgeving met betrekking tot de persoon is niet mogelijk, omwille van het hoogstpersoonlijk karakter ervan. Dit betekent dat een rechterlijke bescherming noodzakelijk is, van zodra er een maatregel nodig is die verband houdt met de persoon.

Deze wettelijk beschermde lastgeving brengt ook een aantal significante voordelen met zich mee. Vooreerst wordt er rechtszekerheid verleend, doordat de lasthebber geoorloofde handelingen stelt op het moment dat de buitengerechtelijke bescherming in werking treedt. Daarnaast kan vanaf het begin een werkwijze worden vastgelegd die richting geeft aan het beheer door de lasthebber. Zo bestaan er onder meer wettelijke bepalingen met betrekking tot dialoog en informatieverstrekking met en aan de beschermde persoon. Met andere woorden, de wettelijk beschermde lastgeving laat gestructureerde controle toe. Bovendien is de opening en de voorbereiding van het dossier via het beschikbare platform gratis. Er wordt pas een vergoeding gevraagd op het ogenblik dat u beslist tot verwerking van het dossier.

De eerste stap tot buitengerechtelijke bescherming bestaat uit de opmaak van een schriftelijke lastgevingsovereenkomst. De lastgeving kan door de te beschermen persoon zelf of door zijn advocaat worden opgesteld. Bij sommige handelingen, zoals de verkoop van een woning, is een authentieke akte verplicht en de tussenkomst van een notaris dus vereist. In de lastgevingsovereenkomst wordt onder meer bepaald vanaf wanneer de lastgeving in werking treedt: ofwel onmiddellijk, ofwel zodra de lastgever wilsonbekwaam wordt. De registratie van deze overeenkomst gebeurt door opname ervan in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, via de griffie van het vredegerecht waar een afschrift van de overeenkomst is neergelegd of via de notaris. Enkel op deze manier blijft de lastgeving van toepassing, zelfs op het ogenblik dat de toestand zou verergeren en de beschermde wilsonbekwaam zou worden. Zodra de lastgever wilsonbekwaam wordt en in aanmerking komt voor bescherming, zijn er meerdere mogelijkheden. De vrederechter kan oordelen dat de lastgeving (verder) wordt uitgevoerd of gedeeltelijk of volledig wordt stopgezet, doordat zich een rechterlijke beschermingsmaatregel opdringt. Er kan echter ook een rechterlijke bescherming worden uitgesproken, die van toepassing is bovenop de lastgeving. In de drie gevallen moet de vrederechter steeds kiezen voor de minst ingrijpende maatregel, in zoverre dat dit mogelijk is.

In vergelijking met de bewindvoering bestaat er evenwel een belangrijk nadeel inzake de zorgvolmacht, waar de lastgever volkomen handelingsbekwaam blijft. Zo is een dubbel beleid mogelijk wat betreft het goederenbeheer en kunnen de lasthebber en de lastgever gelijktijdig andere handelingen stellen met betrekking tot dezelfde goederen. De handelingen gesteld door de lastgever zijn niet vatbaar voor vernietiging op basis van de lastgeving. Daarenboven blijft de lastgever bekwaam om de lastgeving te herroepen. Deze complicaties kunnen echter verholpen worden door over te stappen naar een rechterlijke bescherming.