Wat houdt de opdracht van de bewindvoerder in?

De bewindvoerder moet ook een aantal verplichtingen naleven.

Zo is hij algemeen verplicht informatie uit te wisselen bij aanvang van, tijdens en aan het einde van het bewind. Deze informatieplicht geldt ten aanzien van de vrederechter, de beschermde persoon, indien zijn toestand dat toelaat, en, indien van toepassing, de andere bewindvoerder en de vertrouwenspersoon.

De vrederechter kan ook vragen om andere betrokkenen, zoals familieleden of de maatschappelijk werker op de hoogte te houden.

Deze informatieverstrekking beoogt de zelfstandigheid van de beschermde persoon te bevorderen en conflictrisico’s tussen de verschillende actoren van het bewind te verminderen.

Daarnaast heeft de bewindvoerder een uitgebreide verslagverplichting die afhankelijk is van de soort opdracht.

De bewindvoerder met vertegenwoordigingsopdracht schetst eerst de financiële toestand van de beschermde persoon in een eerste verslag dat binnen één maand na aanvaarding van de opdracht moet worden neergelegd. De bewindvoerder met bijstandsopdracht moet geen aanvangsverslag opmaken.

Eenmaal per jaar maakt de bewindvoerder een jaarverslag op over het beheer van de goederen, de leefsituatie van en de ontmoetingen met de beschermde persoon en, indien van toepassing, de ontmoetingen met de vertrouwenspersoon.

Indien het bewind tijdelijk wordt opgelegd of beëindigd, wordt een eindverslag neergelegd met de reden van stopzetting, de financiële toestand en de levensomstandigheden van de beschermde, binnen één maand na de beëindiging van de opdracht.

Het jaar- en eindverslag moeten steeds worden opgemaakt en neergelegd, ongeacht de soort opdracht.

Bovendien is een constante evaluatie van toepassing. Dit wil zeggen dat de bewindvoerder de vrederechter moet inlichten bij elke belangrijke gebeurtenis in het leven van de te beschermen persoon.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • - Transparantie in activiteiten
  • - Open communicatie
  • - Persoonlijke betrokkenheid

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter