Bewindvoerder zoekenBewindvoerder zoeken

Bewindvoerder nodig?
Wij helpen U verder.
Snel en degelijk advies.

Contacteer ons

Bewindvoerder zoekenBewindvoerder zoeken

Wacht niet tot u
wilsonbekwaam wordt.
Zorg voor rechtszekerheid
via een zorgvolmacht.

Contacteer ons

Bewindvoerder zoekenBewindvoerder zoeken

Bewindvoerder voor
personen met een beperking.

Regionale bewindvoerders
verlenen juridische bijstand.

Contacteer ons

Kan ik zelf een bewindvoerder kiezen?

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel duidt de rechter een bewindvoerder aan ofwel vraagt u de rechter een specifiek bewindvoerder aan te stellen. Via deze website laten wij u kennismaken met professionele bewindvoerders in uw regio. U kunt dus voor de aanstelling een persoonlijk gesprek hebben over de dienstverlening van de bewindvoerder, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. U beslist nadien of u al dan niet om de aanstelling van deze bewindvoerder verzoekt.

De bewindvoering voor uw naasten goed regelen

 

Bewindvoerder contacteren

 

Voor al uw vragen rond bewindvoering en de kennismaking met een bewindvoerder in uw regio

Vragen over bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor de meerderjarige persoon die wegens zijn fysieke en/of mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen zelf en/of zelfstandig te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn.

Voor een minderjarige is de aanvraag mogelijk vanaf 17 jaar, indien vaststaat dat hij bij zijn meerderjarigheid in voormelde toestand zal verkeren. De bescherming treedt dan in werking vanaf de meerderjarigheid.

Een aanvraag tot bewind kan door de te beschermen persoon, een familielid, een andere belanghebbende of de Procureur des Konings, steeds door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift omvat een beschrijving van het sociaal netwerk van de persoon in kwestie en kan ook suggesties voor het bewind inhouden, met name wie volgens u als bewindvoerder kan worden aangeduid. Hierbij voegt u een medisch attest, attest van woonplaats en pro-fisco verklaring. Het verzoek richt u aan het vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen persoon en brengt geen griffiekosten met zich mee.

De vrederechter zal ten aanzien van de persoon in kwestie een beschermingsmaatregel bevelen, wanneer hij dit noodzakelijk acht. Deze maatregel beschermt de persoon tegen zichzelf en/of externe invloeden. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld geen ongecontroleerde uitgaven doen, contracten afsluiten of andere ingrijpende beslissingen nemen, zonder toezicht of hulp van de bewindvoerder. Deze rechterlijke bescherming wordt op maat van de te beschermen persoon gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met diens persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand.

In deze rechterlijke beslissing wordt een (of meerdere) bewindvoerder(s) aangesteld. Er wordt een naaste als bewindvoerder, dan wel een professionele bewindvoerder aangeduid. De vrederechter beslist ook of het bewind betrekking heeft op de persoon, de goederen of beiden en specifieert de opdracht van de bewindvoerder. Dit betekent dat de rechter uitdrukkelijk opsomt voor welke handelingen de beschermde persoon onbekwaam is, zoals de keuze van zijn verblijfplaats (persoon) of het aangaan van een lening (goederen). Voor een aantal handelingen heeft de bewindvoerder een voorafgaande bijzondere machtiging nodig van de vrederechter. Deze machtiging geldt onder meer voor bovenvermelde handelingen. Daarnaast geeft de rechter aan of het een bijstandsopdracht of vertegenwoordigingsopdracht betreft. Bijstand wordt verleend aan de persoon die zelf, maar niet zelfstandig zijn belangen kan behartigen. Hierbij handelt de beschermde zelf, maar moet de bewindvoerder akkoord gaan. Vertegenwoordiging is bedoeld voor de persoon die noch zelf, noch zelfstandig zijn belangen kan behartigen. Dit betekent dat de bewindvoerder optreedt in de plaats van de beschermde, maar hem daarbij moet betrekken en daarover moet inlichten.

De bewindvoerder moet ook een aantal verplichtingen naleven. Zo is hij algemeen verplicht informatie uit te wisselen bij aanvang van, tijdens en aan het einde van het bewind. Deze informatieplicht geldt ten aanzien van de vrederechter, de beschermde persoon, indien zijn toestand dat toelaat, en, indien van toepassing, de andere bewindvoerder en de vertrouwenspersoon. De vrederechter kan ook vragen om andere betrokkenen, zoals familieleden of de maatschappelijk werker op de hoogte te houden. Deze informatieverstrekking beoogt de zelfstandigheid van de beschermde persoon te bevorderen en conflictrisico’s tussen de verschillende actoren van het bewind te verminderen. Daarnaast heeft de bewindvoerder een uitgebreide verslagverplichting die afhankelijk is van de soort opdracht. De bewindvoerder met vertegenwoordigingsopdracht schetst eerst de financiële toestand van de beschermde persoon in een aanvangsverslag dat binnen één maand na aanvaarding van de opdracht moet worden neergelegd. De bewindvoerder met bijstandsopdracht moet geen aanvangsverslag opmaken. Nadien maakt de bewindvoerder een periodiek verslag op over het beheer van de goederen, de leefsituatie van en de ontmoetingen met de beschermde persoon en, indien van toepassing, de ontmoetingen met de vertrouwenspersoon. Indien het bewind tijdelijk wordt opgelegd of beëindigd, wordt een eindverslag neergelegd met de reden van stopzetting, de financiële toestand en de levensomstandigheden van de beschermde, binnen één maand na de beëindiging van de opdracht. Het periodiek en eindverslag moeten steeds worden opgemaakt en neergelegd, ongeacht de soort opdracht.

De bewindvoerder in de praktijk

Wat een bewindvoerder kost is wettelijk vastgelegd. De vrederechter zal de bewindvoerder een bezoldiging toekennen die niet hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van de beschermde persoon. Hierbij wordt rekening gehouden met het beheerde vermogen, alsook met de geleverde prestaties door de bewindvoerder. Tot de inkomsten van de beschermde behoren definitief verworven activa, zoals lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kapitaalintresten enz. Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, nadat deze behoorlijk zijn nagezien door de vrederechter. Hierbij wordt een vast bedrag per kost of een forfaitaire vergoeding toegekend.

De aanstelling van een professionele bewindvoerder brengt een aantal significante voordelen met zich mee. Een professionele bewindvoerder is immers advocaat van opleiding en dus juridisch geschoold. Dit betekent dat hij zich met kennis van zaken ontfermt over de belangen van de beschermde persoon. Bijkomend blijft de advocaat-bewindvoerder in zijn handelen gebonden door zijn professionele deontologische regels. Dit veronderstelt onder meer dat hij is onderworpen aan de disciplinaire instanties van de Orde van advocaten. Daarenboven zijn advocaten-bewindvoerders gedekt door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt onder meer schade die voortvloeit uit fouten, gemaakt door de bewindvoerder. Verder neemt een advocaat-bewindvoerder, als buitenstaander, een onafhankelijke positie in. Hierdoor kan hij zijn bewind over de persoon in kwestie zo objectief mogelijk voldoen. Daarmee samenhangend kan inmenging in het privéleven van de beschermde zoveel mogelijk worden beperkt en kunnen bijgevolg familietwisten worden vermeden.

De opdracht van de bewindvoerder kan op elk ogenblik worden beëindigd door de rechter zelf of op vraag van de beschermde persoon, de bewindvoerder of iedere belanghebbende. De stopzetting kan gebeuren in de volgende gevallen: bij het overlijden van de beschermde, bij de vervanging van de bewindvoerder of bij een verklaring van (opnieuw) bekwaamheid van de beschermde. De bewindvoerder zal in elk geval nog enkele taken moeten uitvoeren ter afsluiting van het dossier, met name de opmaak van een eindverslag. Naast de beëindiging, kunnen de bevoegdheden van de bewindvoerder op elk ogenblik worden gewijzigd door de rechter zelf of op verzoek van voormelde actoren.

U kan alvast als particulier of instelling (WZC, RVT enz.) een eerste contact leggen via het contactformulier op de website. Zo kan een telefonische kennismaking en/of fysiek gesprek plaatsvinden om de problematiek te bespreken en het verzoekschrift op te maken. Indien er nog geen medisch verslag beschikbaar is, moet deze eerst worden opgevraagd om bij het verzoekschrift te voegen. Nadat het verzoek is ingediend, verschijnen de betrokken partijen voor de rechtbank en wordt er een bewindvoerder aangesteld. Bewindvoerder contacteren.

Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.

BERTOUILLE V., ROTTHIER, K. en VAN DEN EEDEN, E., Onbekwaamheid en bescherming: praktische handleiding meerderjarige onbekwame, Mechelen, Kluwer, 2014, 542 p.

SWENNEN, F., Het personen- en familierecht: identiteit en verwantschap vanuit juridisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2015, 581 p.

Seminariekaft “Bewindvoering persoon en goederen: praktische aanpak” door Confocus (connecting knowledge)

Brochure bewindvoering door Advox Advocaten